Toimintakertomukset ja suunnitelmat

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma 2023

Vuosi 2023 tullee olemaan hieman rauhallisempi, sillä yhdistyksemme on poistattanut edelliset viisi vuotta uposlehtisiä ja ruovikkoa ulkopuolisen koneyrittäjän toimesta. Kuluvana vuotena poistamme em. kasvillisuutta pelkästään omin voimin. 

Katitrauman ja Paikilinaukon vesitien parantaminen konevoimalla jatkuu joko ELY-keskuksen avustuksen turvin tai ilman sitä.

Pyrimme jatkamaan jäsenistömme määrän kasvattamista.

Olemme mukana yhteishankkeessa, jonka tarkoituksena on alueemme kalaston tutkiminen ja mahdollinen hoitokalastus.

Mahdollisen kalaportaan teon selvittelyä Antholminojaan, toteutustapa riippuu em. kalastoselvityksen tuloksista.

Topenginlahden kosteikon rahoituspohjan suunnittelua.

Veves hallitus

 


 

Toimintakertomus 2022

Yleistä

Vuosi 2022 oli yhdistyksemme seitsemäs toimintavuosi.

Yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on edistää toimialueemme vesistön tilaa, sen suojelua ja hoitoa.

Tavoitteenamme on pitää vesistöalueemme ja sitä ympäröivät maa-alueet mahdollisimman monimuotoisina virkistysalueina. Näiden tavoitteiden saavuttamisen suurimpina haasteina ovat ilmastokriisi, maatalouden päästöt, koko Saaristomeren huonontunut tila sekä paikalliset voimakkaat metsähakkuut, jotka lisäävät maa-aineksen ja ravinteiden kulkeutumista mereen.

Jäsenistö

Vuoden 2022 lopussa oli jäseniä 61, joista varsinaisia jäseniä oli 35 ja kannatus-/perheenjäseniä 26.a

Jäsenmaksuna oli 20 € / varsinainen jäsen ja 10 € / kannatus- ja perheenjäsen.

Yhdistyksemme tavoitteena on saada mukaan toimintaamme mahdollisimman moni alueellamme sijaitsevasta 158 kiinteistöstä.

Hallinto

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 – 9 jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja muiden jäsenten kaksi kalenterivuotta.

Kesän 2022 vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Jyrki Pitkänen. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat Kirsi Hemmilä, Liisa Marjomäki, Juha Vasanen, Tuija Laaksonen ja Eija Salovuori. Erovuorossa olleet jäsenet; Jukka Ekuri, Tapio Lehtilä, Erja Nio ja Jyrki Pitkänen valittiin uudelleen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Emilia Pennanen ja varalle Aki Pennanen

Toiminta

Toimintamme pohjautuu pitkälti vuoden 2022 vuosikokouksessa asetettuihin tavoitteisiin

  1. 1. Jatketaan uposlehtisten vesikasvien ja ruovikoiden poistoa:

Jäsenistömme teki tänäkin vuonna upean määrän talkootunteja ruovikon ja uposlehtisten poistamiseksi. Näitä ilmoitettuja tunteja kertyi  n. 8000 €:n edestä. Summa koostuu 15 € / h käsin tehdystä työstä ja 45€/h koneen kanssa työskentelystä. Nämä talkootunnit mahdollistavat mm ELY-keskuksen kautta haettavat avustukset, joissa on yleensä aina 50% omaosuus.

Syyskuussa Koneyrittäjä Laitonen kävi poistamassa Pleikilänviikissä ja Katitraumassa uposlehtisiä ja lisäksi myös ruovikkoa. Tällaista kasvillisuuden poistoa on nyt suoritettu useamman vuoden ajan. Jää nähtäväksi, onko siitä ollut apua ko. kasvien kasvun hillitsemiseen vai jatkuuko kasvaminen samanlaisena. Primäärisyynähän näiden kasvuun on mereen joutuva liiallinen ravinteiden määrä, mihin vesistössä suoritettavilla toimenpiteillä ei voida vaikuttaa.

  1. 2. Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä omien sivujen että Facebookin kautta:

Hallituksen jäsen Liisa Marjomäki uusi VEVES.fi sivustomme. Sosiaalisessa mediassa tehostettiin Facebookin käyttöä tiedotuksessa.

  1. Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen vesitien parantaminen:

Maaliskuussa saimme ELY-keskuksen myönteisen päätöksen 3000 € avustuksesta Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen vesitien raivaukseen ja ruoppaukseen.

Syys-lokakuun aikana Koneyrittäjä Marjunen ruoppasi Katitrauman ja Paikilinaukon välistä kanavaa. Merivesi oli ko. aikana niin matalalla, että Marjunen pääsi ruoppaamaan vain Katitrauman puoleisen pään ja kanavan keskiosa ja Paikilin puoleinen pää jäi ruoppaamatta. Yhdistys hakee uutta avustusta 2023-24 ajaksi suunnitellun työn loppuun saamiseksi

  1. Kosteikon perustamisen suunnittelu Topenginlahden pohjukkaan laskevaan ojaan, sekä mahdollisen kalaportaan teko Antholminojaan:

Touko- ja kesäkuussa joki- ja rannikkotalkkari Noora Aarnio, TAMK:n opiskelija Jesse Laaksonen ja puheenjohtaja kävivät kartoittamassa Topenginlahden perukkaan mahdollisesti tehtävää kosteikkoaluetta sekä mahdollisen kalaportaan paikkaa Antholminojaan. Kyseisten alueiden maanomistajat suhtautuvat myönteisesti näihin suunnitelmiin. Molemmilla alueilla sijaitseva infrastuktuuri luo haasteita ko. suunnitelmiin.

Marraskuussa Topenginlahden kosteikkosuunnitelman läpikäyntiin maanomistaja Jarmo Hakalan kanssa. Mukana Noora Aarnio, Jesse Laaksonen ja Vevesin edustus.

  1. Tehdään verkostoitumisselvitystä muiden vesistönsuojelusta kiinnostuneiden yhdistysten yms kanssa

Veves ollut yhteydessä mm Kustavissa toimivien vesiensuojeluyhdistysten (Flara-Hujunperä toimihenkilöiden kanssa sekä 6.10.-22 Vesiensuojelun tiekartan toimeenpanon kick off -tilaisuudessa. Lisäksi yhdistyksemme on liittynyt V-S ELY-keskuksen Vesistökunnostusverkosto-palveluun

  1. Vieraslajien lisääntymisen seuranta

Mahdollisten vieraslajien levinneisyyttä toiminta-alueellemme tutkittiin viime kesänä Kumpelinaukolla. Tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä -23 yhdistyksen kotisivuilla

  1. Uuden hankkeen suunnittelu ja tietoisku Kustavin keskustassa: Nämä jäivät tekemättä.

Näitäkin tehtiin:

28.5. oli yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous Kaurissalon hirvimajalla. Paikalla oli 21 yhdistyksemme jäsentä.

Kesäkuussa yhdistyksemme haki Lounaisrannikon Osuuspankin säätiöltä apurahaa toimintamme tukemiseen.

30.9. Lounaisrannikon Osuuspankin säätiö tuki hakemuksemme pohjalta toimintaammme 2000 € lahjoituksella.

 

Jyrki Pitkänen, pj Veves


 

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2022

Pyritään lisäämään jäsenistöä. 

Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä omien kotisivujen että Facebookin kautta. 

Jatketaan uposlehtisten vesikasvien ja ruovikoiden koneellista poistoa, mihin ollaan saatu täksi vuodeksi n. 5000€. 

Selvitetään mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden vesistöjen suojelusta kiinnostuneiden järjestöjen/yhdistysten kanssa. 

Mahdollisen uuden hankkeen suunnittelu ja siihen tukea hakeminen. 

Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen vesitien parantaminen, mikä suoritetaan ruoppaamalla ja ruovikoiden vähentämisellä. 

Kosteikon perustamisen suunnittelu Topenginlahden pohjukkaan laskevaan ojaan. Tässä projektissa ovat mukana myös Joki- ja Rannikkotalkkari Noora Aarnio Lounais-Suomen vesiensuojelu ry:stä sekä Turun AMK. 

Tutkitaan mahdollisuutta tehdä kalojen kulkemista parantava pienimuotoinen kalaporras tms. Paikilinaukon pohjukkaan laskevaan Antholminojaan. Tässäkin työskentelyssä mukana Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. 

Mahdollinen tietoisku Kustavin keskustassa. 

Olemme myös mukana tutkinnassa, jossa selvitetään mahdollisten vieraslajien levittäytymistä Saaristomerellä.

Veves ry, pj Jyrki Pitkänen

 


 

Vuosikertomus toimintavuodelta 2021

YLEISTÄ

Vuosi 2021 oli yhdistyksemme kuudes toimintavuosi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toimialueemme vesistöjen suojelua, kunnostusta ja hoitoa.

Tavoitteenamme on pitää vesistöalueemme ja sitä ympäröivät maa-alueet mahdollisimman toimivina virkistysalueina.

JÄSENISTÖ

Vuoden 2021 lopussa oli jäseniä 49 joista varsinaisia jäseniä oli 38 ja kannatus- /perheenjäseniä 11.

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on laaja jäsenmäärä, jonka saavuttamiseksi tehdään jatkossakin toimenpiteitä.

Jäsenmaksut olivat 20 € / varsinainen jäsen ja 10 € / kannatus- ja perheenjäsen.

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 18.06.2021 Kivilin kokouskalliolla Vesilintie 125. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä

HALLINTO

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Jyrki Pitkänen. Uudeksi jäseneksi valittiin Liisa Marjomäki. Erovuorossa olleet Kirsi Hemmilä, Eija Salovuori, Juha Vasanen(taloudenhoitaja) ja Tuija Laaksonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Vanhoina jäseninä jatkavat Jukka Ekuri, Tapio Lehtilä (vpj) ja Erja Nio (siht).

Toiminnantarkastajiksi valittiin Emilia Pennanen ja varalle Aki Pennanen

TOIMINTA

Talviset viikonloput menivät mökeillä monella jo totutusti järviruokojen niitolla ja poltolla. Vevesin hallituksen kokoukset olivat monta kuukautta tauolla koronan vuoksi, vaikkakin sääntömme sallivatkin etäkokoukset.

27.3. puheenjohtajamme Jarkko Turvanen ilmoitti vakavan sairautensa uusiutumisen ja oli pakotettu luopumaan puheenjohtajuudesta. Niinpä varapuheenjohtaja Jyrki Pitkänen siirtyi sääntöjen mukaisesti hänen tilalleen.

Kevät meni vauhdilla ja ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin vasta 29.5. kevätkokouksen valmistelun ja tulevan kesän niittojen käytännön suunnittelussa. Cleawat Oy:n Jukka Tammi oli kartoittamassa ja arvioimassa heidän koneensa sopivuutta alueemme vesikasvien poistoon. Vevesin kotisivujen uudistaminen ja aktivoituminen Facebookissa olivat myös kokouksen aiheina.

18.6.2021 pidettiin sääntömääräinen vuosikokous ja sen jälkeen pidettiin uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

30.7 hallituksen kokouksessa käytiin läpi uposkasvien leikkuun vastuuhenkilöiden työjako ja muut käytännön järjestelyt. Hallitus oli ollut yhteydessä ammattikalastaja Jari Niemiseen mahdollisen hoitokalastuksen järjestämiseksi. Kyseessä olisi lähinnä erilaisten särkikalojen rysäkalastus, mutta olematon kilohinta sekä jatkojalostuksen puute tekevät kalastuksesta kannattamattoman. Myöskään Lounais-Suomen eri kalojen jatkojalostuslaitokset eivät lämmenneet, ainakaan silloin, asiasta.

11.-12.9.2021 Koneyrittäjä Henri Laitonen kävi koneineen leikkaamassa Pleikilänviikin ja Katitrauman vesialueita. Uposlehtisiä oli yllättävän vähän leikattavaksi, joten Laitonen leikkasi järvikortetta suunniteltua enemmän. Mukana tietysti talkooaktiivi Janne Rauhala.

22.11. Kokouksessa hallitus päätti hakea avustusta ELY-keskuksesta Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen väylän vedenvirtauksen parantamiseen. Suunnitelmissa on ruoppausta ja vesikasvien poistoa. Ruoppausmassa täytyy nostaa nousuveden ulottumattomiin. Tämän projektin vetovastuussa Tapio Lehtilä. Hallitus päätti kotisivujen siirron toiselle palvelimelle ja Facebookin aktivoinnin, mistä saamme kiittää Liisa Marjomäen ja Kirsi Hemmilän työpanosta.

Tärkeinä toiminnan painopisteinä ovat edelleen jäsenten hankinta, tiedottaminen toiminnastamme sekä kannustaminen työhön vesistön tilan parantamiseksi. Tiedottaminen on tapahtunut sähköpostitse sekä kotisivujen välityksellä. Tehtävää riittää vielä seuraavillekin vuosille. Hyvänä esimerkkinä aktivoinnista on Liisa Marjomäen ja Tapio Lehtilän aikaansaama Paikilinaukon kiinteistöjen omistajien kokoontuminen elokuussa Hirvimajalle.

TALOUS

Yhdistyksemme toimii jäsenmaksuvaroin ja hankerahoitusten turvin. Talous on ollut koko toimintavuoden 2021 ajan vakaa. Liitteenä tuloslaskelma ja tase.

Kaarina 12.4.2022
Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry                        
Jyrki Pitkänen, pj