Toimintakertomukset ja suunnitelmat

Vuosikertomus toimintavuodelta 2021

YLEISTÄ

Vuosi 2021 oli yhdistyksemme kuudes toimintavuosi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toimialueemme vesistöjen suojelua, kunnostusta ja hoitoa.

Tavoitteenamme on pitää vesistöalueemme ja sitä ympäröivät maa-alueet mahdollisimman toimivina virkistysalueina.

JÄSENISTÖ

Vuoden 2021 lopussa oli jäseniä 49 joista varsinaisia jäseniä oli 38 ja kannatus- /perheenjäseniä 11.

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on laaja jäsenmäärä, jonka saavuttamiseksi tehdään jatkossakin toimenpiteitä.

Jäsenmaksut olivat 20 € / varsinainen jäsen ja 10 € / kannatus- ja perheenjäsen.

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 18.06.2021 Kivilin kokouskalliolla Vesilintie 125. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä

HALLINTO

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Jyrki Pitkänen. Uudeksi jäseneksi valittiin Liisa Marjomäki. Erovuorossa olleet Kirsi Hemmilä, Eija Salovuori, Juha Vasanen(taloudenhoitaja) ja Tuija Laaksonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Vanhoina jäseninä jatkavat Jukka Ekuri, Tapio Lehtilä (vpj) ja Erja Nio (siht).

Toiminnantarkastajiksi valittiin Emilia Pennanen ja varalle Aki Pennanen

TOIMINTA

Talviset viikonloput menivät mökeillä monella jo totutusti järviruokojen niitolla ja poltolla. Vevesin hallituksen kokoukset olivat monta kuukautta tauolla koronan vuoksi, vaikkakin sääntömme sallivatkin etäkokoukset.

27.3. puheenjohtajamme Jarkko Turvanen ilmoitti vakavan sairautensa uusiutumisen ja oli pakotettu luopumaan puheenjohtajuudesta. Niinpä varapuheenjohtaja Jyrki Pitkänen siirtyi sääntöjen mukaisesti hänen tilalleen.

Kevät meni vauhdilla ja ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin vasta 29.5. kevätkokouksen valmistelun ja tulevan kesän niittojen käytännön suunnittelussa. Cleawat Oy:n Jukka Tammi oli kartoittamassa ja arvioimassa heidän koneensa sopivuutta alueemme vesikasvien poistoon. Vevesin kotisivujen uudistaminen ja aktivoituminen Facebookissa olivat myös kokouksen aiheina.

18.6.2021 pidettiin sääntömääräinen vuosikokous ja sen jälkeen pidettiin uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

30.7 hallituksen kokouksessa käytiin läpi uposkasvien leikkuun vastuuhenkilöiden työjako ja muut käytännön järjestelyt. Hallitus oli ollut yhteydessä ammattikalastaja Jari Niemiseen mahdollisen hoitokalastuksen järjestämiseksi. Kyseessä olisi lähinnä erilaisten särkikalojen rysäkalastus, mutta olematon kilohinta sekä jatkojalostuksen puute tekevät kalastuksesta kannattamattoman. Myöskään Lounais-Suomen eri kalojen jatkojalostuslaitokset eivät lämmenneet, ainakaan silloin, asiasta.

11.-12.9.2021 Koneyrittäjä Henri Laitonen kävi koneineen leikkaamassa Pleikilänviikin ja Katitrauman vesialueita. Uposlehtisiä oli yllättävän vähän leikattavaksi, joten Laitonen leikkasi järvikortetta suunniteltua enemmän. Mukana tietysti talkooaktiivi Janne Rauhala.

22.11. Kokouksessa hallitus päätti hakea avustusta ELY-keskuksesta Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen väylän vedenvirtauksen parantamiseen. Suunnitelmissa on ruoppausta ja vesikasvien poistoa. Ruoppausmassa täytyy nostaa nousuveden ulottumattomiin. Tämän projektin vetovastuussa Tapio Lehtilä. Hallitus päätti kotisivujen siirron toiselle palvelimelle ja Facebookin aktivoinnin, mistä saamme kiittää Liisa Marjomäen ja Kirsi Hemmilän työpanosta.

Tärkeinä toiminnan painopisteinä ovat edelleen jäsenten hankinta, tiedottaminen toiminnastamme sekä kannustaminen työhön vesistön tilan parantamiseksi. Tiedottaminen on tapahtunut sähköpostitse sekä kotisivujen välityksellä. Tehtävää riittää vielä seuraavillekin vuosille. Hyvänä esimerkkinä aktivoinnista on Liisa Marjomäen ja Tapio Lehtilän aikaansaama Paikilinaukon kiinteistöjen omistajien kokoontuminen elokuussa Hirvimajalle.

TALOUS

Yhdistyksemme toimii jäsenmaksuvaroin ja hankerahoitusten turvin. Talous on ollut koko toimintavuoden 2021 ajan vakaa. Liitteenä tuloslaskelma ja tase.

Kaarina 12.4.2022
Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry                        
Jyrki Pitkänen, pj


Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2022

Pyritään lisäämään jäsenistöä. 

Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä omien kotisivujen että Facebookin kautta. 

Jatketaan uposlehtisten vesikasvien ja ruovikoiden koneellista poistoa, mihin ollaan saatu täksi vuodeksi n. 5000€. 

Selvitetään mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden vesistöjen suojelusta kiinnostuneiden järjestöjen/yhdistysten kanssa. 

Mahdollisen uuden hankkeen suunnittelu ja siihen tukea hakeminen. 

Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen vesitien parantaminen, mikä suoritetaan ruoppaamalla ja ruovikoiden vähentämisellä. 

Kosteikon perustamisen suunnittelu Topenginlahden pohjukkaan laskevaan ojaan. Tässä projektissa ovat mukana myös Joki- ja Rannikkotalkkari Noora Aarnio Lounais-Suomen vesiensuojelu ry:stä sekä Turun AMK. 

Tutkitaan mahdollisuutta tehdä kalojen kulkemista parantava pienimuotoinen kalaporras tms. Paikilinaukon pohjukkaan laskevaan Antholminojaan. Tässäkin työskentelyssä mukana Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. 

Mahdollinen tietoisku Kustavin keskustassa. 

Olemme myös mukana tutkinnassa, jossa selvitetään mahdollisten vieraslajien levittäytymistä Saaristomerellä.

Veves ry, pj Jyrki Pitkänen